Logga in

Om Solbackapojkarna

Föreningen Solbackapojkarna är en sammanslutning av forna elever - både pojkar och flickor - vid Solbacka internatläroverk. Även andra intresserade kan inväljas.

Solbacka gossläroverk grundades 1901 och fungerade som internatläroverk fram till 1973 då verksamheten tvingades att upphöra.


Redan den 6/12 1936 beslöt några f.d. elever att bilda en förening för alla elever som efter avslutad skolgång ville ha en fortsatt kontakt med kamrater och skola. Stadgar skrevs och Föreningen Solbackapojkarna etablerades.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse vilken sammanträder minst 2 gånger per år. En gång per år håller föreningen årsmöte.

Föreningens uppgift är att främja den kulturella och naturliga Solbacka-anda som utvecklats vid Solbacka samt verka för bevarande av denna samt att efterleva att föreningens stadgar efterlevs.

Föreningen har vidare att utveckla och upprätthålla kontakten mellan medlemmar och olika generationer från Solbacka Läroverk.

För att fullfölja detta utger föreningen varje månad en medlemstidning, Solbacka-Nytt, vilken sänds till samtlig medlemmar och andra för föreningens syften intresserade.

Föreningen anordnar en årligen återkommande kontaktträff , Solbackadagen, samt anordnar vid behov ytterligare kontaktträffar.

Föreningen ansvarar dessutom för Solbackas medlemsregister

Av förklarliga skäl är nyrekryteringen till föreningen begränsad, och av lika lättförståeliga skäl har vi ett naturligt bortfall, men vi är fortfarande över 900 aktiva medlemmar som vi når varje månad med Solbacka-Nytt.

Känner Du någon som varit elev vid skolan, som inte är medlem, men som vill bli medlem, hör av Dig till någon person i styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.