Logga in

Årsmöte torsdagen den 25 maj 2023 Aulan, Solbacka

Årsmöte Föreningen
Solbackapojkarna, 2023
Skolhuset Aulan torsdagen
den 25 Maj, kl. 18.00

1. Årsmötet Öppnas
Ordf. Tomas Stenberg öppnande mötet


2. Val av ordförande för årsmötet.
Tomas Stenberg


3. Val av Sekreterare för årsmötet.
Thomas Ericsson


4. Val av två justeringsmän.
Madelen Åkerfeldt, Carl Gustaf Wrangel


5. Anteckning av övriga ärenden.
Inga övriga ärenden


6. Verksamhetsberättelse för år 2022.
Ekonomin – i kassan cirka 37.000:-, dock kommer årets
SOLBACKA dag att påverka kassan med omkr. 10,000:-
Webbkostnad på 1600/år -kassan i förening kommer att
hamn omkring 20-25.000.


Revisorernas berättelse.
Det fanns inget att erinra och styrelsen erhöll
ansvarsfrihet


7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
JA!


8. Val av två revisorer.

Sittande, Mats Carnerup samt Tomas Edberg

Rapport från Styrelsemötet idag.
Namnändring diskuterades och två förslag nämndes
Solbacka vännerna samt Solbacka eleverna och det
namn som årsstämman önskade var,
Föreningen Solbacka eleverna.
Vidare diskuterade hur vi i framtiden skall kommunicera
ut när möten sker mm. Ragnar Helin är fortfarande
behjälplig.
Lennart Jarnhammar har åtagit sig att vara redaktör
avseende nästa Solbacka Nytt.

9. Ev. beslut som måste underställas Årsmötet,
Styrelsen presenterade ett förslag om att lägga ner
den juridiska formationen av SOLBACKA POJKARNA
som idag har ett organisationsnummer som erfordrar
att RR/BR samt deklaration upprättas varje år.
Förslaget är att ersätt det med en kamratförening
med ett intresseförenings namn,
ex. Solbacka Elever, Kamratföreningen Solbacka.
Vi kan fortsättningsvis ha samma tillgång

till att kommunicera med varandra som idag.
Styrelsens förslag accepterades och årsmötet tog
ett enhälligt beslut med acklamation år 2022.
Slutgiltigt beslut skall tagas under årsmötet 2023.
Då det krävs två årsmöten.
Detta kommer att innebära vissa förändringar
gentemot tidigare år.
Då detta är det andra årsmötet där frågan diskuterats
Så kommer styrelsen gå vidare med att avveckla
Föreningen i dess nuvarande form i enlighet med våra
stadgar.

Bemyndigande av årsmötet att ta hand om kontot-
tillstyrkande av att Styrelsen tar hand om avvecklingen
av förening vilket godkändes av årsmötet

15. Solbacka dagen 2024
Bestämdes till 22–24 Maj 2024 på Solbacka.

16. Övriga ärenden. Förelåg inga.


17. Kvällens begivenheter


19. Resultat från Solbacka PGA Open Golf
1. Jan Stalbring på osannolika 48 P
2. Thomas Ericsson 36 P
3. Erik Perntz 36 p

20. Årsmötet avslutas,
Ordföranden Tomas Stenberg tackade för
förtroendet under sina 28 år som
ordförande, samt som styrelseledamot i
föreningen under 50 år. Det har varit ärofyllda år med
ömsom vin och vatten som runnit under broarna
sammanfattade ordföranden men det viktigaste av allt
har varit glädjen och vänskapen och kärleken samt
värdegemenskapen till ”Backen” under alla dessa år.

Solbacka den 25 Maj 2023
Vid protokollet Justeringsmän

Thomas Ericsson Madelene Åkerfeldt Carl Gustaf Wrangel

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.